MEB yeni kurgu derken yeni müfredatta neden bahsediyor?

MEB yeni kurgu derken yeni müfredatta neden bahsediyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kamuoyunun değerlendirmesine açılan Türkiye Yüzyılı Maarif Vizyonu çerçevesinde oluşturulan yeni öğretim programı taslağı, fen bilimleri derslerini ilkokul seviyesinden başlayarak lise son sınıfa kadar öğrencilerin "bilimsel araştırma" sürecine aktif olarak katılabilmeleri amacıyla yeniden yapılandırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokullarda üçüncü sınıf seviyesinden itibaren sunulan fen bilimleri ders programlarında önemli düzenlemeler gerçekleştirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yeniden tasarlanan fen bilimleri derslerinde, öğrencilerin karşılaştıkları sorunları tanıyabilmeleri, karar alabilmeleri ve bu kararlar çerçevesinde günlük hayatlarını düzenleyebilmeleri amacıyla zengin deneyimler sunuldu.

Bu deneyimlerin kazandırılması için, fen eğitimi sürecinde öğrencilerin günlük yaşamdaki olayları bilim kavramlarıyla ilişkilendirerek bilimsel becerileri etkin bir şekilde kullanmaları amaçlandı.

BİLİMSEL SÜREÇLER VE BECERİLER

Öğrencilere bilimsel araştırma süreçlerini yürütme, değerlendirme, elde edilen verileri analiz etme, yorumlama ve sonuçları farklı biçimlerde sunma yeteneği kazandırılması için müfredatta 13 farklı fen bilimleri becerisi belirlendi.

Fen bilimleri becerileri; bilimsel gözlem, sınıflandırma, tahmin etme, veri analizi, operasyonel tanımlama, hipotez kurma, deney yapma, bilimsel çıkarım, model oluşturma, tümevarım, tümdengelim, kanıt kullanımı ve bilimsel sorgulama olarak sıralanmıştır.

Bu beceriler birbirleriyle ilişkili olarak tasarlanmış ve bazıları birden fazla beceriyi içerecek şekilde yapılandırılmıştır.

Beceriler, zengin içeriklerle bütünleştirilerek öğrencilere fen bilimleri alanındaki kariyer fırsatları hakkında bilinç kazandırılması hedeflenmiştir. Öğretim sürecinde değerler, diğer beceriler ve farklı programlar arası ilişkiler entegre edilmiştir.

DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİM

Bilim, teknoloji, mühendislik ve tasarım disiplinleri arasındaki beceriler entegre edilerek öğrenme çıktıları oluşturulmuştur.

Öğrenme deneyimlerinde, alan becerileri, kavramsal beceriler, sosyal-duygusal beceriler, okuryazarlık ve değerler eğitimi entegre edilerek kapsamlı bir fen öğretimi yaklaşımı benimsenmiştir.

Bu süreçte, öğrencilerin kendi çevrelerini ve dünyayı keşfetmeleri, kendilerinin bir parçası olduklarını anlamaları sağlanarak disiplinler arası ve üstü bir fen eğitimi planlanmıştır.

VERİ TABANLI KARAR ALMA

Öğrencilerin teknolojik değişimlerin farkında olmaları, yeni teknolojilere uyum sağlamaları ve teknolojiyi çevre bilinciyle etkin kullanmaları hedeflenmiştir; karşılaştıkları durumları bilimsel perspektiften değerlendirerek veriye dayalı kararlar almaları amaçlanmıştır.

Fen bilimleri öğretim programına çevreyle ilgili sorunların anlaşılması, çevre dostu çözümler üretilmesi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla uluslararası programlarla uyumlu çevre konuları dahil edilmiştir.

Program içeriğinde gereksiz tekrarlar azaltılarak, öğrencilere bütünleşik beceriler kazandırılması ve süreç temelli ölçme değerlendirme yöntemlerine odaklanılması hedeflenmiştir.

TÜRK-İSLAM BİLİM İNSANLARINA ÖNEM

Yeni müfredatta bilimin doğasını anlama, bilim insanlarının temel özelliklerini kavrama ve bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgulama konularına yer verilmiştir.

Bilimsel bilgi, evrensel ahlak, milli ve kültürel değerlerle entegre edilerek programda Türk-İslam bilim insanlarına her kademede yer verilmiştir, bu sayede öğrencilerin milli kimlik bilinci ve kültürel değerlere bağlılıklarının pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

Kaynak:Haber Merkezi